Welcome to Lamorinda Jiu Jitsu. We’re a family-friendly martial arts facility offering classes in Brazilian Jiu-Jitsu to Lafayette, Orinda, Moraga and surrounding areas. We specialize in Brazilian Jiu-Jitsu and Self-Defense for kids and adults.